SEFRAK, Dovre

Om SEFRAK Søk

 

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi.

I Dovre ble det gjennomført registreringer sist på 1970-tallet og først på 1980-tallet. Originalskjemaene oppbevares ved fylkesarkivet, mens filmene vistnok oppbevares ved Nasjonalbiblioteket. Skjemaene/bildene som presenteres her er kopiert/avfotografert fra skjemaene som ble utlånt fra fylkesarkivet.